Η Εταιρία έχει συνεργαστεί με πλήθος δημόσιων φορέων για την επιτυχή ολοκλήρωση διάφορων έργων. Ενδεικτικά αναφέρονται το Υπουργείο Ανάπτυξης και πολλές υπηρεσίες της Ν.Α. Εύβοιας (Διεύθυνση Προγραμματισμού και Επενδύσεων, Διεύθυνση Βιομηχανίας, Διεύθυνση Τουρισμού και Εμπορίου, Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης κ.α.).
Η δραστηριοποίηση της Εταιρίας κατά την λειτουργία τα τελευταία χρόνια είχε αποτελέσματα υψηλής επιστημονικής επάρκειας και παρείχε ευκαιρίες απασχόλησης σε πλήθος επιστημόνων, ιδιαίτερα από την Εύβοια.

Στα πλαίσια των παραπάνω :

 • Έχει συμμετάσχει σε προγράμματα της ΕΕ.
 • Έχει οργανώσει συσκέψεις τύπου στρογγυλών τραπεζών για νέους επιχειρηματίες στους τομείς του αγροτουρισμού και του εναλλακτικού τουρισμού κ.λ.π.
 • Έχει διοργανώσει ημερίδες σε πολλές θεματικές ενότητες,
 • Έχει εκπονήσει μελέτες για τον Ν. Ευβοίας, αναπτυξιακή μελέτη -πλαίσιο, έρευνες αγοράς, κλαδικές μελέτες, Δημιουργία Οδηγού Προνοιακών Δικτύων κ.λ.π.
 • Έχει διοργανώσει σεμινάρια με θέματα όπως φύλαξη παιδιών κατ΄ οίκον, προώθηση εξαγωγών και εξαγωγικό μάρκετινγκ κ.λ.π.
 • Έχει εκπονήσει τεχνικές μελέτες σε συνεργασία με τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Ν.Α. Ευβοίας.
 • Έχει δημιουργήσει ή έχει συμμετάσχει σε κοινοπραξίες-δίκτυα για την διεκδικήση προγραμμάτων.
 • Συμμετέχει ως εταίρους σε ενδιάμεσους φορείς για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω του Γ΄ ΚΠΣ (ΑΝΔΙΑ).
 • Κυριότερα έργα που υλοποιεί η εταιρία σήμερα:
  1. Τοπικό Πρόγραμμα του άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 2007-2013 (ΠΑΑ). «Leader ΠΑΑ Κεντρικής Εύβοιας»: Η Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε με την από 7-12-2010 σύμβαση με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανέλαβε την υλοποίηση του Τοπικού Προγράμματος του άξονα 4 (Leader) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 με περιοχή αναφοράς την Κεντρική Εύβοια. Η συνολική δημόσια δαπάνη του Προγράμματος ανέρχεται σε 5.850.000,00 € ενώ το συνολικό κόστος (δημόσια & ιδιωτική συμμετοχή) του ανέρχεται σε 11.316.579,00 €.Τον Μάιο του 2011 η Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε εξέδωσε την 1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δυνητικών δικαιούχων του Προγράμματος προκηρύσσοντας συνολικά δράσεις ύψους 10.131.579,00 € και συνολικής δημόσιας δαπάνης 4.708.500,00 €.
  2. MED-ROUTE (ENPI CBC-MED) : Η Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε στα πλαίσια του προγράμματος CROSS BORDER COOPERATION IN THE MEDITARENIAN –MEDITERRRENIAN SEA BASIN PROGRAMME (ENPI CBC-ΜΕD) υλοποιεί για λογαριασμό της Ν.Α. Ευβοίας (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας) σε συνεργασία με εταίρους από Ελλάδα, Ιταλία, Ιορδανία πρόταση που είχε εκπονήσει διαβουλευτεί και υποβάλλει από τον Οκτώβριο 2009, με τίτλο Μεσογειακή διαδρομή Τουρισμού και Πολιτισμού (MED-ROUTΕ) συγχρηματοδοτούμενο κατά 90% από την Ε.Ε. και 10% από το Π.Δ.Ε. Ο συνολικά εγκεκριμένος προϋπολογισμός για όλους τους εταίρους ανέρχεται σε 1.550.000,00 € ευρώ, εκ των οποίων τα 450.000,00 € ευρώ αφορούν την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος (Π.Ε. Ευβοίας) και η διάρκεια του έργου είναι 2 έτη.
  3. MEDeGOV (ENPI CBC-MED) : Η Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε στα πλαίσια του προγράμματος CROSS BORDER COOPERATION IN THE MEDITARENIAN –MEDITERRRENIAN SEA BASIN PROGRAMME (ENPI CBC-ΜΕD) υλοποιεί για λογαριασμό της Ν.Α. Ευβοίας (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας) σε συνεργασία με εταίρους από την Ιταλία την Συρία και την Ελλάδα πρόταση με τίτλο Μεσογειακό Δίκτυο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (MEDeGOV) συγχρηματοδοτούμενο κατά 90% από την Ε.Ε. και 10% από το Π.Δ.Ε. Ο συνολικά εγκεκριμένος προϋπολογισμός για όλους τους εταίρους ανέρχεται σε 1.550.000,00 € ευρώ, εκ των οποίων τα 450.000,00 € ευρώ αφορούν την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος (Ν.Α. Ευβοίας) και η εκτιμούμενη διάρκεια του έργου είναι 2 έτη.
  4. Σύμβουλος Διαχείρισης για την εκτέλεση του τριετούς προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ/ΕΑΣ Εύβοιας στα πλαίσια εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 867/2008» το οποίο εντάσσεται στο τριετές πρόγραμμα εργασίας που υλοποιεί η ΟΕΦ/ΕΑΣ Εύβοιας βάσει του Καν (ΕΚ) 867/2008 και το οποίο εγκρίθηκε από το Υπ. ΑΑΤ δυνάμει της 286827/31.03.2009 ΥΑ». : Η Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε για λογαριασμό της ΕΑΣ Ευβοίας κατάρτισε προτεινόμενο τριετούς διάρκειας «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΕΦ/ΕΑΣ» στα πλαίσια εφαρμογής του ΚΑΝ (ΕΚ) 867/2008 και το υπέβαλε για χρηματοδότηση στο ΥΠΑΑΤ, το οποίο και εγκρίθηκε δυνάμει (286827/31-3-2009 Υ.Α) με εγκριθέν π/υ : 596.000,00€. Η Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε ανέλαβε ως Τεχνικός Σύμβουλος του έργου την διαρκή υποστήριξη του έργου της ΟΕΦ με κύρια στόχευση τη σύννομη εκτέλεση των δραστηριοτήτων, την τήρηση του χρονοδιαγράμματος της κάθε δραστηριότητας και την απορρόφηση της αναλογούσας χρηματοδότησης. Το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού (Τεχνικός Σύμβουλος) του έργου ανέρχεται στις 72.000 € ευρώ περίπου με το ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένου.
  5. Εντός του 2012 αναμένεται να ξεκινήσει η υλοποίηση του Τοπικού Πρόγραμμα του άξονα 4 (Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας (ΕΠ.ΑΛ) 2007-2013. (Leader Αλιείας) με Περιοχή Αναφοράς την Νότια Εύβοια και την Νήσο Σκύρο.

  Επιπλέον στα πλαίσια των γενικότερων αναζητήσεων της έχει υποβάλλει πλήθος προτάσεων σε διακρατικά Προγράμματα (ENPI-CBC MED , FP7) , το Πρόγραμμα LIFE.Επίσης για λογαριασμό της Ν.Α Ευβοίας στο παρελθόν στα πλαίσια του Ε.Π «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013) & του Ε.Π «Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013»

  Στην συνέχεια περιγράφονται συνοπτικά τα κυριότερα προγράμματα που έχει συμμετάσχει και διαχειριστεί κατά το παρελθόν.
  6. ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΕΥΒΟΙΑΣ (700.000 €). Η ίδρυση του ΓΒΑ στόχευε στην αναδιάρθρωση και στον εκσυγχρονισμό του τοπικού παραγωγικού συστήματος ώστε να διαμορφωθούν συνθήκες βιώσιμης ανάπτυξης και να αντιστραφεί η φθίνουσα πορεία.
  7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ (190.000 €). Κύριος στόχος του προγράμματος αυτού ήταν η προώθηση στη Νομαρχία Ευβοίας μιας ολοκληρωμένης δράσης που να προσλάβει το χαρακτήρα ενός Ειδικού Νομαρχιακού Προγράμματος για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης τοπικής πρωτοβουλίας σε εκ του σύνεγγυς υπηρεσίες.
  8. Έχει εκπονήσει μελέτες και συμμετάσχει σε μικρότερα άλλα προγράμματα (ADAPT/RENTA/ADAPR/ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ) μαζί με το Επιμελητήριο της Εύβοιας
  9. Της έχει ανατεθεί από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας-Δνση υποστήριξης Βιομηχανιών, σε συνεργασία με την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Εύβοιας η Ανάπτυξη και λειτουργία Κέντρου Υποδοχής Επενδυτών (ΚΥΕ) προϋπολογισμού 350.000 €. Το γραφείο λειτούργησε ως Γραφείο Ενιαίας Εξυπηρέτησης με αντικείμενο το συντονισμό όλων των δημόσιων υπηρεσιών που συμμετέχουν στις διαδικασίες σύστασης μιας νέας επιχείρησης, την προσέλκυση επενδύσεων στο Νομό καθώς και στις διαδικασίες αδειοδότησης εγκατάστασης-λειτουργίας μιας επιχείρησης.
  10. Οι τοπικές πρωτοβουλίες απασχόλησης (μέτρο 5:3 ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ- με συνολικό προϋπολογισμό 1.700.000 € ) που χωρικά υλοποιήθηκαν σε όλο τον Νομό με συντονιστή την Ν.Α. Ευβοίας και στοχεύει στην προώθηση στην απασχόληση ή αυταπασχόληση 150 ανέργων και στην επιδότηση εργοδοτών για την δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης
  11. Έχει εκπονήσει και εκπονεί μελέτες, οικονομικές, κοινωνικές, τεχνικές / υποδομών, αναδιοργάνωσης, αξιολόγησης οργάνωσης και έχει διαχειριστεί πλήθος νομαρχιακών –τοπικών προγραμμάτων.
  12. Παράλληλα έχει συνεργασθεί με φορείς εντός και εκτός νομού (Νομαρχίες, Δήμους,Πανεπιστήμια,Αναπτυξιακές κ.λ.π) για την εκπόνηση και υποβολή προτάσεων-προγραμμάτων σε προκηρύξεις προγραμμάτων (GLOBAL GRANTS κ.α.) είτε έχοντας συντονιστικό ρόλο δικτύων – κοινοπραξιών είτε ως μέλος συντονιστικής επιστημονικής επιτροπής είτε ως απλό μέλος.